Su Burçlarındaki Gezegenler

Su Burçlarındaki Gezegenler


Su burçları  (akrep , balık , yengeç)

Su evlerindeki gezegenler gizli veya bilinçaltı seviyelerde nele­ rin olup bittiğini gösterirler; bu yaşamda -uzak geçmişten kaynak­ landığı halde- halen canlı olan ve yaşam enerjisinin büyük bir yo­ğunluğunu oluşturan derin deneyim kaynaklarını ifade ederler. Do­ğamızın bu özelliklerinin farkında olmadığımız müddetçe, su evle­ rindeki planetler tarafından temsil edilen enerji ve psişik fonksi­yonlar bilinçli olarak yönlendirilmeye ve yaratıcı olarak kullanılma­ ya açık değildirler. Ancak bu özellikler bilinçli hale getirilirlerse büyük bir güçle canlanırlar. Su evleri planetlerinin genellikle yaşa­ mımızdaki bilinçli yönelimimizi aşan, bastıran ve bozan unsurları ortaya koyduğu gerçeği memnuniyetle karşılanmalıdır, çünkü ego- bilinci sınırlı ifade modellerinde sıkışır kalır ve bu nedenle içimiz­ deki daha derin yaşam kaynaklarıyla zaman zaman yüzleşme ihti­yacı duyar. Böyle bir deneyim tazeleyici olabilir; çünkü su evlerin­ de kuvvetli bir vurgusu olan bir kişinin deneyimlediği "kendini mahvetme", kaos, kendini kaybetme veya bilinçli ego kişiliğinin çözülmesi kişiyi spiritüel iç görü ve aydınlanmaya yöneltebilir. Su evlerindeki kuvvetli vurgu kişinin yaşamındaki bu unsurların bilin­mek için, yani bilincin aydınlığına kavuşmak için çırpındığını gös­terir. 

Su evlerinin özel anlamlarını belirlemek için şu şekilde özetle­ yebiliriz. Dördüncü ev bizi bu yaşamımızdaki aile, ev, mahremiyet duygusu, iç huzuru ve bununla ilişkili diğer güvenlik unsurlarıyla ilişkilendiren koşullanmaları ortaya koyar. Gençlikteki deneyimi­mizin hazmedilmesi ve ebeveynlerimiz veya yetiştirilmemizde tesi­ ri olan başka kişilerle olan özel karmik bağlarımızın anlaşılması ile ilgilidir. Dördüncü ev bunların yanı sıra kişinin korunma ve şefkat hissettiği huzurlu bir çevreye olan özlemini temsil eder; ve bu ev­ de vurgusu olanlar sadece kendileri için böyle bir ortama ihtiyaç duymakla kalmaz başkalarına karşı koruyucu ve şefkatli tutum ser­ gilemeye eğilim gösterirler. (Ancak dördüncü evdeki bazı planetler özellikle Uranüs ve Mars kişinin yaşamın bu alanında sükunet sergileme şansını azaltır!) Bu kişilerin özlem duyduğu huzur genel­likle çok özel bir yaşam tarzında ve/veya, fiziksel uzaklaşma veya ebeveynleri hakkındaki duygularında içsel bir seviyede çözüme ulaşma yoluyla, ebeveyn ilişkilerinin duygusal kargaşasından ken­ dilerini uzaklaştırma yoluyla aranır. başka bir deyişle marsınız yengeçteyse ana baba evinde huzur bulamayacağınız için uzaklaşırsınız bu huzuru gün gelip kendi içinizde yaptığınız derin yolculuklar sayesinde elde ederbilirsiniz.