Satürn Ötesi Planetlerin Hayatımıza Etkisi

  • Anasayfa
  • Blog
  • Satürn Ötesi Planetlerin Hayatımıza Etkisi
Satürn Ötesi Planetlerin Hayatımıza Etkisi

Bir kişinin yaşamındaki temel kişisel faktörler her zaman ay­nıdır. Bu temel kuvvetler veya hayatın boyutları çağlar boyunca tüm insanlarda varlığını sürdüregelmiştir. Bunlar kişinin bilinçli yaşamında belirli yönleri motive ederler. Ancak bunların bilinçli farkındalığının derecesi sadece kişideki bu faktörler arasındaki iliş­ kiye değil, aynı zamanda belli zaman ve mekanlardaki (bu açılar­la" sembolize edilmektedir) çevresel etkiler ve kültürel özelliklere de bağlıdır. Astrolojik olarak bu kuvvetler (tekrarlamak gerekirse bunlar her kişinin bilinçli yaşamındaki temel "kişisel" faktörlerdir) Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars ile sembolize edilir.* Jüpiter ve Satürn kişisel planetlerle Satürn ötesi planetler'in (kişiselliği aşan) kuvvetleri arasında bir ara adımdır, çünkü bizim toplumdaki yeri­miz ve sosyal çevreye bağlı değerler, inançlar ve beklentilerimizle alakalıdırlar. Bu yedi planetin bulunduğu burç, ev ve açılar ise bu kuvvetlerin bir kişide nasıl çalıştığını gösterirler. 

Bu yedi planet tarafından sembolize edilen faktörler bilinçli deneyimleme ve ira­denin yoğunlaştırılarak kullanımı ile belli bir dereceye kadar değiş­tirilebilir. 

Buna karşılık Uranüs, Neptün ve Pluto tamamen bilinçli kont­ rolün ötesindedir; tıpkı bu planetlerin Dünya'nın çok uzağında ol­ ması gibi. Dolayısıyla bir kişi bu planetlerin enerjilerini kesinlikle kontrol edemez. Ancak bunların yaşamındaki etkisine karşı kendi tepkisi ve tavrını kontrol edebilir. Bu büyük kuvvetlerin ortaya çı­ kışına olan bilinç yönlendirmesini ayarlayabilir. Yukarıda da belir­tildiği gibi etkileri bakımından Uranüs, Neptün, Pluto tesir ettik­ leri yaşam alanında değişiklik yaratırlar. Eğer bu planetler diğer ye­ di planetle "kolay" açı yapıyorsa değişiklik uyumlu ve çok fazla bo­ zulma olmadan gerçekleşecektir. Ancak eğer Satürn ötesi planetler diğer planetlerle gerilimli açılar yapıyorlarsa meydana gelen deği­ şimle "başa çıkmak" daha zor olacaktır. Yani konuya hakim olmak­ta zorluk çekebiliriz ve bu kuvvetler tarafından sürüklenebiliriz, çünkü Satürn ötesi planetler tüm diğer planetlerden çok daha kuv­vetli enerjileri sembolize ederler. Tek başına irade ve kararlılık bu enerjilerle başa çıkabilmek için asla yeterli değildir.

Örneğin, Satürn ötesi planetlerden birisi başka bir planetle ka­re açı yapıyorsa bu kuvvetler o sırada birbiriyle uyumsuzdur. Doğal olarak, birinden birinin teslim olması gerekir. Bazen biz yaşamı­ mızı değiştirecek olan giderek artan baskıya oldukça uzun bir süre direnebiliriz; ancak zamanla bu karşı koyuşumuzun aslında bizi da­ ha bütün ve dolayısıyla daha insanca yapmaya yönelik olan bir şe­ ye karşı olan direnme olduğunu anlarız. Dolayısıyla bu direniş so­nuç itibarıyla aslında yenilgidir.