Karma yasası 2

Karma yasası 2

Böylece, hepimizin yüzleşmesi gereken bazı karmik etkiler ol­ duğunu görebiliriz; ektiğimizin meyvalarını biçmemiz gerekir. Astroloji bağlılıklarımızın, problemlerimizin, yeteneklerimizin ve zihinsel eğilimlerimizin bir izdüşümünü bize sunarak, sadece kar­ mamızın ne olduğuna dair özel bir farkındalık sağlayıp, içteki ve dıştaki bu yüzleşmelerle başa çıkmamıza yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda bu karmanın üzerine çıkarak bir bakış açısı kazanma­ ya başlama yolunu da gösterir. Kişisel doğum haritasının geçmişte yaptıklarımızı yansıttığı fikri Edgar Cayce'in 5124-L-l no'lu psi­ şik okumasında da doğrulanmaktadır:

"Planetler, yıldızlat işaretleri, mevsimleri Ve yılları başlangıç­ tan beri göstermektedir ve birçok kişi evreni uzun uzadıya dü­ şünmekle onlarla olan yakın ilişkisini bulabilir. İnsanoğlu Tan- rı'nın yaratıcılıkta yardımcısı olmuştur. İnsan yıldızların konu­ muna göre iyi ya da kötü olarak nitelendirilemez; ama yıldızla­ rın konumu insana maddesel görünüme girme fırsatı verildiği dönemlerde kişinin Tanrı'nın dünyadaki eylemleri ile ilgili ne­ ler yaptığını gösterir."

Bundan dolayı doğum haritası güçlerimizin geçmişte yarattct ya da hatalı kullanımını gösterir. Eğer bir insanın akıl ve irade gü­cü olduğu fikrini kabul ediyorsak, doğum haritasında görüldüğü haliyle kaderimiz, alın yazımız ve problemlerimizden sorumlu oldu­ ğumuz fikrini kabul etmemiz gerekir. O zaman daha da ileri gide­rek doğum haritasının sadece karmayı gösterdiğini bile söyleyebili­riz. Doğum haritasındaki her şeyin doğrudan doğruya geçmişteki hareketlerimiz, başarılarımız ve arzularımızdan kaynaklandığı düşü­ nülebilir. Birçok yazıda sadece Satürn için "karmanın planeti" den­ mişse de bu aşırı bir basitleştirmedir. Çünkü, astrolojiye "karmanın bilimi" demek yanlış olmaz; yani kişinin sorumluluklarının kesin­ likle doğru bir şekilde farkına varması ve kabullenmesi yoludur.

Doğum Haritasının Özel Unsurları

Doğum haritası yorumunda hemen hemen bütün unsurlar karmik veya karmik anlama sahip olarak düşünülebilirler. Bunun­ la birlikte, bu tür incelemelerde özel bir dikkat göstermemiz gere­ ken bazı belirli astrolojik unsurlar vardır. Bunların çoğundan kita­ bın ileri bölümlerinde daha detaylı bahsedilecektir, fakat odaklanı­ lacak belirli şeylerden kısaca burada bahsedilmesi gerekiyor.