Ezoterik Astroloji

Ezoterik Astroloji

Ezoterik Astroloji 

Albert Einstein'ın söylediği gibi, Herhangi bir şeyin özüne girebilirseniz; Sonunda en Derin hakikat ve gerçeklikle karşılaşırsınız.
Küçük insan, Büyük Alemin (makro-kozmos) bir minyatürüdür... İnsan varlığı, alemden daha da küçük olsa da, o Büyük Alemin bütün hakikatlerini kendisinde toplamaktadır. Bu sebepledir ki, bilge insanlar, bu aleme Büyük İnsan (İnsan-ı kebir) adını veriyorlar...''
İbn'ül Arabi, Fusüs Ül-Hikem
Bir çocuk göksel ışınlar bireysel karmasıyla matematiksel bir uyumda olduğu gün ve Saatte doğar. Horoskopu değiştirilemez geçmişin ve olası geleceğin sonuçlarını gösteren okuyucu bir portredir. Fakat doğum haritası sadece sezgisel bilgeliği olan Kişiler tarafından hakkıyla yorumlanabilir.
Çağdaş bilim açısından insanlara uzaydan gelen bir etkiden söz etmek acaba mümkün mü? Değil mümkün olması, artık evrenden soyutlanmış bir insandan söz etmek bilimsel bulguları inkar etmek anlamına gelir. Çağdaş astronominin kurucuları, Kopernikus, Tyço Brahe, Kepler, Galileo, Newton'un astrolog olmaları bir rastlantı değildir. Bu kaşifler açık fikirli ilim adamlarıydı ve gözlem ve deneyimlerden alınan kesin sonuçlara inanırlardı. Astrolojide hiç bir zaman  kanıtların yetersizliğinden söz edilmedi. Onun suçu kadim bir bilim olması, mevcut materyalist felsefeye ve kurumsallaşmış ve muhafazakar "BİLİM" ideolojisine uymamasıdır. Dünyamız uzaydan sürekli bir çok ışın ve enerjiler tarafından yağma edilmektedir. Güneş sistemimizdeki ağır cisimlerin dünyayı ve insanı tam olarak nasıl etkilediğini bilmiyoruz. Hatta bazılarına göre bir etki değil, senkronizelik/eşzamanlılık söz konusudur. Bu söz gelişi etkilerin sonuçlarının semavi hareketlerle bağdaştığını gözleyebiliyoruz. Bunlar yüz yıllardır tartışıldı, istatistikler yapıldı, deneyler yapıldı. Çeşitli olumlu sonuçlar da elde edildi, hatta bazılarına göre şüphe götürmeyecek sonuçlar da. Ağır cisimleri görmemizi sağlayan ışığın renk tayfı bize fezadan gelen dalgaların sadece ince bir dilimidir. Duyularla sezmediğimiz bir çok dalgalar da sürekli yağmaktadır. Gezegenlerin radyo dalgaları yaydığını biliyoruz. Bunların dışında elektro-manyetik dalgalar ve yer çekimleri de vardır. Astrolojide açılar ile ilgili etkileşimler dalga hareketlerin etkilerine uygundur. Astrolojik etkilerin hiç bilmediğimiz bir nedene dayanması da mümkündür. Bu açıdan bu tip spekülasyonlara hiç girmeden konuya hemen girsek daha verimli olacaktır. Kadim bilimlerin en önemli özelliği çalışan ve pozitif sonuç veren sistemler olmalarında yatmaktadır. Hepsinin kendine göre açıklama şekilleri vardır, bunların çağdaş akademik anlayışa uyup uymaması onlardan faydalananlar için hiç de sorun değildir. Akademilerin ilki Platon tarafından kurulmuştu ve orada idealist felsefe hakimdi. İdealist felsefesine göre evrenbiliminde idealar ön plandadır. Yani evren, kozmos, dünya, canlılar, her şey düşünsel ürünlerdir. Her şeyin arkasında bir plan ve anlam vardır, ruh ve zeka vardır. 20. asırda idealist felsefeyi inkar etmek moda haline gelmişti. Fakat yeni milenyumda yine bir anlayış ortaya çıkmaktadır ve onunla birlikte yeni bir insan prototipi. Bir yandan bu yeni insanlarda varoluşçu bir özgürlük ve farkındalık bulunurken, bir yandan da bütünsellik sezgisel olarak kavranmaktadır. Astroloji başlı başına Ezoteriktir. ( Ezoterizm kutsal olana daha derin bir bakıştır.) Bazı astrologlar astrolojiyi bütünsel Hermetik kökeninden uzaklaştırma çabasına girerler ve onu sanki başlı başına bir "loji" (bilim dalı) gibi göstermeyi tercih ederler. Bu da pozitif bilim ağırlıklı modern akademik anlayışına uyma, ona şirin gözükme çabasından doğmaktadır. Oysa gerçek astroloji diğer ezoterik bilimlerle içli dışlı bir sistemdir ve aynı kaynaktan gelmektedir. Gerçek bir astrolog saygıdeğer olma arayışına girerek, astrolojiyi zorla mevcut vasat fikir ve ideolojilere sokma gayretine girmemelidir. Evrende zekamızı aşan bilmediğimiz çok fazla şey var. Güneş sistemi dahilinde ki güneş, ay ve gezegenlerin insanı etkiledikleri bilim tarafından inkar edilmesi mümkün değildir. Bütün sorun bunun ne şekilde ve ne derecede olduğu konusunda yatmaktadır. Elbette klasik astrolojide güneş sistemi ve ötesindeki sabit yıldızların bizim kişiliğimiz, psikolojik yapımızla ilintili olduğu görüş pozitif bilim ideolojisinde yeri yoktur. Ancak daha eski çağlarda, her şeyin ilintili olduğu, bir bütünün parçası olduğu bilim anlayışına uygundur. Ancak, yine de, her şeye rağmen zaman zaman bilim adamları astrolojik verilere itibar gösterdikleri görülmektedir. Astroloji binlerce yıldır çeşitli topluluklarda elde edilen gözetim ve deneyimlerle geliştirilmiş, doğrulanmış, çalışan bir sistem olarak milyonlarca kişi tarafından kabul görmüştür. Evren (makrozmos) ve insan (mikrokozmos) arasındaki etkileşimin önemli bir göstergesidir. Bir kılavuz veya rehberdir. Bir gerçek astrolog ise, astrolojinin gerçek çalışma şeklini yılların deneyim ve birikimi ile az çok özdeşleşmiş bir kişidir. Yaptığı konsültasyonlar insanları olumlu bir şekilde etkiliyorsa, ona bir şey kazandırıyorsa, tabi ki emek veren bütün kişiler gibi ücretini hak etmiştir. Ünlü psikolog Jung dahi hastalarına konsültasyon yapmadan astrolojik haritalarını çıkartırdı.
Kozmik Planlara göre Burçların ve Gezegenlerin Konumu:
1) Kozmik, 2) Semavi, 3) Ruhsal, 4) Kozal, 5) Mental (zihinsel), 6) Astral, 7) Fizik. Kozmik, Semavi ve Ruhsal Planlar üç üst soyut plana aittir. Kozal, Mental, Astral ve Fizik Planlar dört alt plana aittir. Planlar ayrıca kendi içlerinde alt ve üst olarak ayrılırlar.
Dünya, Güneş, Ay ve Gezegenlerin Kozmik Planlara (Alemlere) Göre Dağılımı:
GEZEGEN
PLAN
İNSANDA KARŞILIĞI
KARAKTERİ
RENGİ
Pluto
Kozmik Plan

İlahi Kudret

Neptün
Semavi Plan
Monad
İlahi Aşk
Beyaz
Uranüs
Ruhsal Plan
Atman
İlahi Hikmet
Gri
Üst ve Alt Planlar Arasındaki Perde
Güneş     +
................
Satürn     -
Üst Kozal Plan
..........................
Alt Kozal Plan
Üst Kozal Beden
........................
Alt Kozal Beden
Üst Benlik
...................
Kişilik
Sarı
.............
İndigo
Jupiter    +
...............
Merkür   -
Üst Mental Plan
..........................
Alt Mental Olan
Üst Mental Beden
..........................
Alt Mental Beden
Soyut Düşünce
........................
Somut Bilgi
Mavi
..............
Turuncu
Venüs     +
.............
Mars       -
Üst Astral Plan
.................
Alt Astral Plan
Üst Astral Beden
..........................
Alt Astral Beden
Sevgi, Sanat
......................
İhtiras
Yeşil
...............
Kırmızı
Ay          +
............
Dünya   -
Eterik Plan
....................
Fizik Plan
Eterik Beden
........................
Fizik Beden
Hayal Gücü
..........................
Duyu, Hareket
Mor
..............
Siyah

Burçların Kozmik Planlara (Alemlere) Göre Dağılımı:
BURÇ
PLAN
BURCUN ELEMENTİ
BURCUN GEZEGENİ
İŞLEV 
Aslan     +
................
Kova     -
Üst Kozmik 
................
Alt Kozmik
Ateş
........
Hava
Güneş
..........
Satürn
İlahi Kudret
Terazi     +
................
Koç     -